BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2018
OFFICIELE BERICHTEN

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.
Oproep tot kandidaten. - Mandaten rechtstreeks te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

De wet van 2 juni 1998 heeft een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties opgericht.

De opdrachten van dit centrum zijn de volgende :

- het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen bestuderen;
- een voor het publiek toegankelijk documentatiecentrum organiseren;
- zorgen voor het onthaal en de informatie van het publiek en elke persoon die een vraag tot het centrum richt, inlichten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop hij zijn rechten kan laten gelden;
- hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties.

Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen.

Vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad die voor elk te begeven ambt twee kandidaten voordraagt.

De andere vier vaste en plaatsvervangende leden worden rechtstreeks door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangewezen.

De huidige oproep tot kandidaten heeft uitsluitend betrekking op deze mandaten.

Zowel voor de rechtsreeks door de Kamer als voor de op voordracht van de Ministerraad aangewezen leden wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd.

Tenminste een vast lid en een plaatsvervangend lid heeft kennis van het Duits.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun ervaring of kennis inzake de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties.

Zij dienen alle waarborgen te bieden om hun mandaat in volledige onafhankelijkheid en in een geest van objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen uitoefenen.

De vaste en de plaatsvervangende leden kunnen van hun mandaat ontheven worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, indien zij tekortkomen in hun plichten of de waardigheid van hun functie in het gedrang brengen.

Om als vast of plaatsvervangend lid te worden aangesteld en om die hoedanigheid te behouden moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen :

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van een Gemeenschap- of Gewestparlement, noch van de Federale regering of van een Gemeenschaps- of Gewestregering.
- ervaring met of kennis van de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties.

De kandidaatstellingen, met curriculum vitae en de titels en verdiensten welke de kandidaten wensen te laten gelden, dienen binnen dertig dagen na bekendmaking van dit bericht bij een aangetekende zending tegen ontvangstbewijs, te worden gericht aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, te 1008 Brussel, tel. : 02-549 84 21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be


FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties.
Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad


De wet van 2 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 25 november 1998), gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 april 2004, 2e editie) heeft een Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties opgericht.

De opdrachten van dit centrum zijn de volgende:

- het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen bestuderen;
- een voor het publiek toegankelijk documentatiecentrum organiseren;
- zorgen voor het onthaal en de informatie van het publiek en elke persoon die een vraag tot het centrum richt, inlichten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop hij zijn rechten kan laten gelden;
- hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties.

Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen.

Vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden rechtstreeks door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangewezen.

De andere vier vaste en plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad en voor elk van de te begeven mandaten worden twee kandidaten voorgedragen.

Deze oproep heeft enkel betrekking op de mandaten die door de Ministerraad aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden voorgedragen.

Zowel voor de rechtstreeks door de Kamer, als voor de op voordracht van de Ministerraad aangewezen leden, wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd.

Tenminste een vast lid en een plaatsvervangend lid hebben kennis van het Duits.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun ervaring of kennis inzake de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties.

Zij dienen alle waarborgen te bieden om hun mandaat in volledige onafhankelijkheid en in een geest van objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen uitoefenen.

De vaste en de plaatsvervangende leden kunnen van hun mandaat ontheven worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, indien zij tekortkomen in hun plichten of de waardigheid van hun functie in het gedrang brengen.

Om als vast of plaatsvervangend lid te worden aangesteld en om die hoedanigheid te behouden moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van een Gemeenschap- of Gewestparlement, noch van de Federale regering of van een Gemeenschaps- of Gewestregering;
- ervaring met of kennis van de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties.

De kandidaatstellingen, met curriculum vitae en de titels en verdiensten welke de kandidaten wensen te laten gelden, dienen binnen dertig dagen na bekendmaking van dit bericht bij een aangetekende zending tegen ontvangstbewijs, te worden gericht aan het volgende adres: Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, ter attentie van de heer Eric GHYSSELINCKX, Adviseur, Diensthoofd, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De poststempel geldt als bewijs.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Eric GHYSSELINCKX, Adviseur, Diensthoofd, op het nummer 02/542.74.16 of op het volgende e-mail adres: eric.ghysselinckx@just.fgov.be.
Bijkomende inlichtingen kunnen eveneens worden bekomen bij Cécile LEJUSTE, Attaché, op het volgende e-mailadres en telefoonnummer: cecile.lejuste@just.fgov.be, 02/542.73.30, alsook bij Eline ROOFTHOOFT, Attaché, op het volgende e-mailadres en telefoonnummer: eline.roofthooft@just.fgov.be, 02/542.74.15