Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
werd opgericht door de wet van 2 juni 1998
 (gewijzigd door de wet van 12 april 2004 ) als gevolg van één van de  ingediende aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie.

Wet van 2 juni 1998 gewijzigd door de wet van 12 april 2004 (Officieuze coördinatie)

 
"Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen"

(Kamer van Volksvertegenwoordigers, sessie 1996-1997)

Het verslag gemaakt in naam van de onderzoekscommissie door HH Duquesne en Willems kan geraadpleegd worden (pdf formaat) op de website van de kamer :


 Deel een (3331 Ko):  http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf
 Deel twee (2650 Ko):  http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313008.pdf
 
In de wetgeving wordt een schadelijke sektarische organisatie als volgt omschreven :

"Elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als dusdanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken, overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast".

Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in de grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België werden geratificeerd.
   
 
 Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties is een ONAFHANKELIJK centrum dat werd opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De leden van het Centrum werden aangewezen door de Kamer, waarvan de helft op voordracht van de Ministerraad.
Het zijn erudiete persoonlijkheden uit verschillende vakgebieden met een itgesproken, al dan niet professionele, interesse voor het fenomeen.

De voorzitter (Guy Rapaille) en de vicevoorzitter (Luc Willems) werden op 16 juli 2020 gekozen door de kamer van volksvertegenwoordigers.

De leden zetelen voor een éénmaal hernieuwbare periode van 6 jaar.

Een multidisciplinaire studiedienst (waaronder een juridisch dienst, secretariaat en bibliotheek), sind 16 oktober 2017 geleid door Mevr. de directeur Kerstine Vanderput, werd opgericht om de opdrachten van het Centrum uit te voeren.

   
 

Het eerste verslag van het Centrum (Tweejaarlijks verslag 1999-2000) herneemt op meer gedetailleerde wijze het wettelijk kader, de activiteiten en de werking van het Centrum.

 U kunt het verslag en de bijlagen raadplegen in het menu 'publicaties'.