Perscommuniqué

(13 juni 2005)

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is bij de plenaire zitting van 9 juni 2005, overgegaan tot de benoeming van de leden van het I.A.C.S.S.O. De Afgevaardigden hebben Dhr. Henri de Cordes als voorzitter en Mevr. Viviane Geuffens als plaatsvervangend voorzitster benoemd .

Ten gevolge van de wijziging van de oprichtingswet van het Centrum van 2 juni 1998 door de wet van 12 april 2004, telt het Centrum 8 vaste en 8 plaatsvervangende leden die voor een termijn van 6 jaar worden verkozen.[zie tabel hieronder]

Het I.A.C.S.S.O. werd opgericht als gevolg van een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie "met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen" (De Kamer 1996-1997) die de oprichting van een sekten-observatorium voorstelde.

Het Centrum stelt elke twee jaar een verslag van zijn activiteiten voor. Het verslag voor de periode 2003-2004 zal binnen de komende weken verschijnen.

8 VASTE LEDEN
8 PLAATSVERVANGENDE LEDEN
 Dhr. Henri de CORDES (F) Voorzitter
 Attaché bij de MR-fractie van de Kamer
 ex- plaatsvervangend-voorzitter
 Dhr. Stéphane CELESTIN (F)
 Jurist
 Dhr. Gérard DE CONINCK (F)
 Directeur bij de gevangenis van Lantin
 en adjunct-docent aan de ULG
 Dhr. Jean-François NANDRIN (F)
 Docent aan de Nationale School
 voor Officieren
 Dhr. Charles BERLINER (F)
 Doctoor in de geneeskunde
 ex- plaatsvervangend lid
 Mevr. Aline GOOSENS (F)
 Onafhankelijk onderzoeker "economische en
 strategische inlichtingen"
 Dhr. Louis-Léon CHRISTIANS (F)
 Docent aan de UCL
 ex- plaatsvervangend lid
 Mevr. Florence VANDERSTICHELEN(F)
 Directrice van de VZW "Univers santé" en lid van
 het lokaal observatorium van de sekten van
 Louvain-la-Neuve-
 ex- plaatsvervangend lid
 Mevr. Maria SANTENS (N)
 Ere-Magistraat
 Dhr. Wim VANDEKERCKHOVE (N)
 Assistent Universiteit Gent
 
ex- lid
 Dhr. Bruno BULTHE (N)
 Onderzoeksrechter in de rechtbank van
 eerste aanleg te Brussel
 
ex- lid
 Mevr. Marijke DEGRIECK (N)
 Hulpverleenster bij het Centrum
 voor Algemeen Welzijn De Terp
 Mevr. Viviane GEUFFENS (N)
 Plaatsvervangend Voorzitster

 Eerste adviseur bij de Commissiedienst
 van de Kamer - ex-lid
 Dhr. Johan GOETHALS (N)
 Hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid
 van de KUL
 ex- plaatsvervangend lid
 Dhr. Jo DETAVERNIER (N)
 "Junior lobbyist" bij De Post
 Dhr. Adelbert DENAUX (N)
 Emeritus hoogleraar aan de faculteit
 Godsgeleerheid van de KUL
 past-president