Het IACSSO           Le CIAOSN  

            

Flyer in Deutsch : Das IBZSSO

Is dat een sekte ?            Est-ce une secte ?  

Jongeren                                      Les jeunes
en sektarische ontsporingen  face aux dérives sectaires  

    

Sektarische ontsporingen        Dérives sectaires
inzake lichamelijke en                en matière de santé
geestelijke gezondheid           physique et mentale

    

Verletzungen von gesundheitlichen
Rechten durch Sekten

Nuttige links:

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
>
Patiëntenrechten bemiddeling


> Orde van geneesheren

> Site van de federale politie
> Site van de lokale politie

> Parket van de prokureur des Konings (opzoeking per gemeente)