BELGISCH STAATSBLAD 19.11.2004
OFFICIELE BERICHTEN

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.
Oproep tot kandidaten. - Mandaten te begeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

De wet van 2 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 25 november 1998), gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 april 2004, 2e editie) heeft een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties opgericht.
De opdrachten van dit centrum zijn de volgende :

- het verschijnsel van schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen bestuderen;
- een voor het publiek toegankelijk documentatiecentrum organiseren;
- zorgen voor het onthaal en de informatie van het publiek en elke persoon die een vraag tot het centrum richt, inlichten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop hij zijn rechten kan laten gelden;
- hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties.

Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen. Vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad en voor elk te begeven ambt worden twee kandidaten voorgedragen.

Vier effectieve leden (2 N + 2 F) en vier plaatsvervangende leden (2 N + 2 F) worden rechtstreeks door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangewezen. De huidige oproep tot kandidaten heeft uitsluitend betrekking op deze mandaten.
Zowel voor de rechtsreeks door de Kamer als voor de op voordracht van de Ministerraad aangewezen leden wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd.

Ten minste één vast lid of één plaatsvervangend lid kent Duits.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun ervaring of kennis op het stuk van de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties. Zij dienen alle waarborgen te bieden om hun mandaat in volledige onafhankelijkheid en in een geest van objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen uitoefenen.

De vaste en de plaatsvervangende leden kunnen van hun mandaat ontheven worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, indien zij tekortkomen in hun plichten of de waardigheid van hun functie in het gedrang brengen.

Het mandaat van de huidige leden heeft een einde genomen, maar zij oefenen bij toepassing van artikel 4, § 6, van voornoemde wet van 2 juni 1998 hun mandaat verder uit tot de installatie van de nieuwe leden.

Om als vast of waarnemend lid te worden aangesteld en om die hoedanigheid te behouden moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen :

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van een Gemeenschap of Gewestraad, noch van de Federale regering of van een Gemeenschaps- of Gewestregering.
- ervaring of kennis hebben op het stuk van de problematiek van schadelijke sektarische organisaties.

Kandidaturen worden door middel van een ter post aangetekende brief, met curriculum vitae en de titels en verdiensten welke de kandidaten wensen te laten gelden, gericht tot de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel
De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 december 2004 te worden ingediend.

Aan de personen die vroeger reeds postuleerden zal bij brief van de Kamervoorzitter gevraagd worden of zij hun kandidatuur handhaven.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij het secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, op het nummer 02-549 80 93 of per e-mail op het adres : secretariaat.generaal@dekamer.be


FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Informatie- en adviescentrum voor schadelijke sektarische organisaties.
Oproep voor kandidaten voor te dragen door de Ministerraad


De wet van 2 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 25 november 1998), gewijzigd bij de wet van 12 april 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 april 2004, 2de editie) heeft een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties opgericht.

De opdrachten van dit centrum zijn de volgende :

- het verschijnsel van een schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen bestuderen;
- een voor het publiek toegankelijk documentatiecentrum organiseren;
- zorgen voor het onthaal en de informatie van het publiek en ieder persoon die een vraag tot het Centrum richt, inlichten over zijn rechten en plichten en over de wijze waarop hij zijn rechten kan laten gelden;
- hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties.

Het Centrum bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die met een tweederde meerderheid door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden aangewezen. Vier vaste en vier plaatsvervangende leden worden aangewezen op voordracht van de Ministerraad en voor elk van te begeven ambten worden twee kandidaten voorgedragen.

Zowel voor de rechtsreeks door de Kamer als voor de op voordracht van de Ministerraad aangewezen leden wordt de taalpariteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige leden gewaarborgd.

Ten minste één vast of plaatsvervangend lid kennen Duits.

De leden worden aangewezen voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar, omwille van hun ervaring of kennis met de problematiek van de schadelijke sektarische organisaties. Zij dienen alle waarborgen te bieden om hun mandaat in volledige onafhankelijkheid en in een geest van objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen uitoefenen.

De vaste en de plaatsvervangende leden kunnen van hun mandaat ontheven worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, indien zij tekortkomen in hun plichten of de waardigheid van hun functie in het gedrang brengen.

Het mandaat van de huidige leden heeft een einde genomen, maar zij zetten dit voort in toepassing van artikel 4, § 6, van de wet van 2 juni 1998 tot de installatie van de nieuwe leden.

Door de Ministerraad dienen dus vier effectieve en vier plaatsvervangende leden in dubbeltal te worden voorgedragen, twee effectieve en twee plaatsvervangende leden van de Nederlandstalige en twee effectieve en twee plaatsvervangende van de Franstalige taalrol.

Derhalve worden personen die hun kandidatuur hiertoe wensen te stellen, daartoe opgeroepen, overeenkomstig de hiernavolgende modaliteiten.

Om als vast of waarnemend lid te worden aangesteld en om die hoedanigheid te behouden moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen :

- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- geen lid zijn van het Europees Parlement of van de Wetgevende Kamers, noch van een Gemeenschap of Gewestraad, noch van de Federale Regering of van een Gemeenschaps- of Gewestregering;
- ervaring of kennis hebben met de problematiek van schadelijke sektarische organisaties.

Kandidaturen dienen door middel van een ter post aangetekende brief, met curriculum vitae en de titels en verdiensten welke de kandidaten wensen te laten gelden, te worden toegestuurd aan het volgende adres :

Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, ter attentie van Marc Tysebaert, Adviseur-generaal, Waterloolaan 115, lokaal 638, 1000 Brussel.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 10 december 2004, te worden ingediend, het zij per aangetekende brief, waarbij de poststempel geldt als bewijs, hetzij bij e-mail op het adres marc.tysebaert@just.fgov.be, waarbij de datum van verzenden geldt als datum.

Personen die vroeger reeds postuleerden dienen een nieuwe kandidatuur in te dienen.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Marc Tysebaert, Adviseur-generaal op het nummer 02-542 75 51 of per e-mail op het adres marc.tysebaer@just.fgov.be.