ADVIES van 07 maart 2005

Advies van het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (I.A.C.S.S.O.) over Sahaja Yoga

Gezien het verzoek om een dringend advies gericht aan het Centrum door de Stad Gent via de schepen van Sociale Zaken, gedateerd op 09/11/2004, "omtrent de organisatie Sahaja Yoga",

Ons baserend op informatie verkregen
- uit eigen onderzoek,
- en tijdens een onderhoud op 10 januari 2005 met drie leden van de organisatie aangeduid als vertegenwoordigers van Sahaja Yoga België door de voorzitter van de vzw Sahaja Yoga België,
kan het Centrum wat volgt formuleren:


· Presentatie van Sahaja Yoga

Sahaja Yoga is een meditatietechniek die wordt onderwezen door Mevrouw Nirmala Devi, door haar aanhangers "Shri Mataji" (heilige moeder) of "Adi Shakti" (primordiale moeder) genoemd. Zij werd geboren in 1923 te Chindwara in Indië en groeide op in een welvarend en christelijk (protestants )(1) milieu (2). Net zoals bij andere spirituele figuren uit India zouden er in haar vroege leven allerlei wonderen hebben plaatsgevonden. Zij begon een studie in de geneeskunde maar zou deze niet hebben afgemaakt (3). Als kind bracht zij veel tijd door in de ashram van Mahatma Gandhi. In de jaren 1960 zou zij in de leer zijn gegaan bij een aantal goeroes, onder meer bij Rajneesh (Osho), waarna zij op 5 mei 1970 tijdens een puja in Nargol haar zelfrealisatie zou hebben bereikt(4) . Kort na deze gebeurtenis verhuisde zij in het kader van de job van haar echtgenoot samen met haar gezin naar Engeland, waar Sahaja Yoga zich als organisatie begon te ontwikkelen(5) .

· Wat betreft de recrutering

De wijze waarop Sahaja Yoga(6) zich presenteert aan het publiek en aan eventuele kandidaten is misleidend. De organisatie beweert dat zij geen georganiseerde, dogmatische religie is, en dat ze geen geloofsact vraagt(7) . Sahaja Yoga presenteert zich als een meditatie- of Yogapraktijk, een ervaring die de mens helpt te komen tot relaxatie en tot 'zelfrealisatie'. In feite echter is het een syncretische cultus hoofdzakelijk gebaseerd op de hindoeïstische traditie maar met gebruik van elementen uit andere godsdiensten. De specifieke rituelen en praktijken hebben tot doel de kandidaat geleidelijk aan te leiden tot de erkenning van de goddelijke status van Nirmala Devi en tot een volledige devotie tot haar persoon(8) . Nirmala Devi geeft haar aanhangers de raad om nieuwkomers slechts geleidelijk te introduceren in de ware aard van de organisatie(9) . Deze zelfpresentatie is misleidend wanneer ze gebeurt ten aanzien van een niet geïnformeerd publiek, in het bijzonder jongeren.
Verder dient te worden opgemerkt dat de Yoga, zoals elke techniek die kan leiden tot verandering van het bewustzijnsniveau, slechts beoefend zou mogen worden na een voorafgaande verificatie van de competentie en de integriteit van de personen die de Yogapraktijk aanleren, evenals van het uiteindelijk doel van deze praktijken.

· Wat betreft de groepsdruk waaraan de Sahaja Yoga-leden en sympathisanten worden blootgesteld

De groepsdruk of het socialisatieproces binnen de organisatie is van meerdere factoren afhankelijk, zoals geografische ligging, de positie van het lid binnen de organisatie, de mate van engagement (b.v. voltijds of niet, wonend in een ashram of niet). Er zijn mensen die niet verder gaan dan de periferie van de organisatie. Zij nemen genoegen met de dagelijkse meditatie, die voor hen niets meer is dan een relaxatietechniek. Zij gaan geen verder engagement aan.
Daartegenover zijn er leden die zich volledig engageren waardoor zij de woorden van Shri Mataji, de "goddelijke Moeder", als de absolute waarheid(10) zien en hun gedrag daar volledig op afstemmen. De organisatie staat in een directe en absolute autoriteitsrelatie met Nirmala Devi (de stichteres). Haar woorden en geschriften gelden als absolute waarheid. Deze waarheid kan naar hun zeggen rechtstreeks ervaren worden via de praktijk van Sahaja Yoga en hoeft dus niet geloofd of wetenschappelijk bewezen te worden.
Zulk een geestesgesteldheid houdt o.a. risico's in op het vlak van de opvoeding van de kinderen en de vrijheid van huwelijk.

· Wat betreft de huwelijken binnen Sahaja Yoga

De procedure die in de groep wordt aangeraden bestaat erin dat de stichteres de huwelijkspartner kiest, maar volgens sommige leden is dit een vrije keuze. Wanneer de huwelijkskandidaat zich richt tot de verantwoordelijke van de organisatie in België, wordt het dossier overgemaakt aan de stichteres. In dit geval gebeurt de partnerkeuze niet door de betrokkene zelf. Het huwelijk vindt doorgaans plaats in het buitenland, vooral in India, volgens de riten van de organisatie en dit alvorens het burgerlijke huwelijk in België wordt voltrokken.

· Wat betreft de kinderen in Sahaja Yoga

De ouders worden aangemoedigd hun kinderen op jonge leeftijd in een internaat van de organisatie te plaatsen, in Rome voor wat betreft de kleuterschool (vanaf 4 jaar) en in India voor de lagere- en secundaire schoolopleiding (vanaf 6 jaar). Natuurlijke banden dienen immers overstegen te worden door de integratie in de groep(11) .
Doordat jonge kinderen voor lange onafgebroken periodes (in Rome twee keer drie maanden per jaar; in India tot negen maanden per jaar) zowel geografisch als emotioneel afgescheiden zijn van hun ouders, komen deze kinderen in een risicosituatie terecht op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling.
De kinderen bevinden zich aldus in een omgeving die afgescheiden is van de normen en waarden van de samenleving, en de door hen gevolgde onderwijsopleiding is niet automatisch erkend in België.
De afstand en het geïsoleerd zijn van de school maken dat het moeilijk is concrete en betrouwbare gegevens te bekomen betreffende de kwaliteit van de opleiding in de school in India en de reële verblijfscondities.
De tegenstrijdige uitspraken van rechtbanken in Frankrijk(12) , Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland(13) en België(14) omtrent de risico's van deze opleidingen nopen minstens tot een grote voorzichtigheid.


· Wat betreft hun visie op de wereld

Sahaja Yoga beweegt zich tussen de categorieën van "het bevestigen van de wereld" en "het verwerpen van de wereld"(15) . Volgens deskundigen lijkt de organisatie op het eerste gezicht wereld-bevestigend, maar ze is in toenemende mate 'wereld-verwerpend' georiënteerd, van zodra de nieuwkomers een bepaald stadium van ontwikkeling hebben gerealiseerd binnen de beweging(16) .

Deze wereld-verwerpende mentaliteit blijkt ook uit het boek, Meta Modern Era (1995), dat door de stichteres van de organisatie, Nirmala Devi, werd geschreven. Alles wat geen deel uitmaakt van de Sahaja Yoga-wereld wordt als negatief of slecht gepercipieerd:

Nirmala Devi is van oordeel dat de Westerse cultuur en samenleving moreel totaal decadent zijn(17) .

Nirmala Devi laat zich zeer kritisch uit over de wijze waarop de democratie gerealiseerd wordt(18) .

Nirmala Devi beweert anti-racistisch te zijn, maar haar boek bevat xenophobe en antisemitische uitspraken(19) .

Omwille van het gezag van de schrijfster bij haar volgelingen, riskeren de passages waarin zij de joden beschrijft als geldzuchtig - en waarin, volgens twee leden van het Centrum, zij aan Hitler een rechtvaardiging van de genocide toeschrijft - als waarheid beschouwd te worden door "degenen die de absolute waarheid zoeken" en aan wie het boek is opgedragen. De Franse vertaling, Les Temps Méta-modernes (2001), werd tendele uitgezuiverd, maar bevat niettemin de kwalificatie "geldzuchtig" om de Joden te typeren.

Nirmala Devi is van oordeel dat de andere godsdiensten ontaard zijn, dat sommige van hun leiders satanisch zijn, en dat Sahaja Yoga daaraan superieur is(20) .

Nirmala Devi staat kritisch tegenover de wetenschap en vooral het gebruik ervan in de moderne tijd en hanteert zelf een pseudo-wetenschappelijk discours(21) .

In de brochure Sahaja Yoga Treatments (1990) worden diagnosen en behandelingen, ook voor zeer ernstige ziekten, aangeboden die totaal voorbijgaan aan de "evidence based medicine". Wanneer leden voor ernstige ziekten, zoals kanker, MS, Parkinson, diabetes en epilepsie, deze diagnoses en behandelingen volgen en geen beroep doen op de evidence based medicine, lopen zij ernstige risico's. Dit blijft waar, ook al beweren de leden van Sahaja Yoga in België deze behandelingen aanvullend zijn.

Volgens Nirmala Devi is er maar één weg bij uitstek om de negatieve aspecten van de omringende wereld te wijzigen, met name te komen tot zelf-kennis en zelf-realisatie via Sahaja Yoga.

Deze "boodschap" kan bij de aanhangers die zich onvoorwaardelijk hechten aan de "goddelijke moeder" resulteren in het kritiekloos aanvaarden van deze globaal negatieve beoordeling van de westerse samenleving.


De elementen die het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties verzameld heeft tijdens zijn onderzoeken voor de vraag om advies omtrent Sahaja Yoga laten toe te besluiten (in het bijzonder):

De wijze waarop Sahaja Yoga zichzelf in haar wervingscampagnes presenteert, is misleidend. Dit houdt een risico in voor een niet geïnformeerd publiek, vooral voor jongeren.

Wanneer het engagement van een persoon binnen de organisatie van die aard en omvang is dat het iedere kritische bevraging of persoonlijke interpretatie van de praktijk onmogelijk maakt, bestaat er een reëel risico:

- voor de kinderen die naar de scholen van de organisatie in het buitenland worden gestuurd en dit omwille van de geografische en emotionele scheiding van hun ouders en familie;
- dat meerderjarigen voor wat betreft de keuze van hun partner, de uitoefening van een aspect van hun fundamenteel recht op een privé en familiaal leven delegeren aan een derde die over hen een absolute autoriteit uitoefent;
- dat de autoriteit van Nirmala Devi wordt aangewend om een boodschap door te geven die wat buiten de organisatie valt als negatief of verwerpelijk beschouwt;
- dat de indruk gewekt wordt dat persoonlijke en maatschappelijke problemen kunnen opgelost worden door te komen tot 'zelfrealisatie' via de beoefening van Sahaja Yoga;
- dat de autoriteit van Nirmala Devi dient om een xenophobe of antisemitische boodschap te verspreiden;
- dat sommige leden de voorkeur geven aan de medische behandelingen voorgesteld door Nirmala Devi in plaats van aan de evidence based medicine.

Anderzijds bestaat het gevaar dat de leden van de organisatie zich onvoldoende bewust zijn van de uitspraken van Nirmala Devi, dat ze de moeite niet doen om zich hierover te informeren, en/of deze bagatelliseren.


Met dit advies wordt geenszins vooruitgelopen op verder onderzoek door het Centrum en op ontwikkelingen die aan de gang zijn binnen de organisatie.


(1) Centre Roger IKOR, Les sectes. Etat d'urgence, Paris: Albin Michel, 1995, p. 223; Jean, VERNETTE, Claire MONCELON, Dictionnaire des groupes religieux aujourdhui, Paris: PUF, 1995, p.167.
(2) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 24.
(3) Centre Roger IKOR, Les sectes. État d'urgence, Paris: Albin Michel, 1995, p. 223.
(4) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 26.
(5) Ibid., p. 27.
(6) De stichteres van de beweging, Nirmala Devi, geeft volgende definitie van Sahaja Yoga: "Sahaja Yoga is the spontaneous union of the individual consciousness with the all-pervading Divine Power though the awakening of the residual power of Kundalini which lies dormant within all human beings in the triangle bone at the base of the spine, called the sacrum, the sacred bone" (Meta Modern Era, New Dehli: Ritana Books, 1995 (= 1997), p. 6); TF: "Sahaja Yoga est l'union spontanée de la conscience individuelle avec le Pouvoir divin omnipresent, et ceci se realise grace à l'éveil du pouvoir de la Kundalini qui sommeille à l'intérieur de chaque être humain, dans l'os triangulaire situé à la base de la colonne vertébrale. Cet os s'appelle le sacrum: l'os sacré" (cf. SHRI MATAJI NIRMALA Devi, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, p. 17).
(7) Calin Costian, "Is Sahaja Yoga a religion?", in
http://www.sahajayoga.org/questionsandanswers/default.asp, gedateerd 19-12-2004.
(8) Cf. SAHAJA YOGA, Guru. A Collection of Lectures 1979-1987, Andorra, 1988, p. 81: "once you become a Guru, then I become your Deity", geciteerd in Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 100. Sahaja Yoga 1988, 8: "[Today] is de day I declare that I am the One who has to save the humanity, I declare, I am the one who is Adi Shakti, who is the Mother of all the mothers, who is the Primordial Mother, the Shakti, the purest desire of God, who has incarnated on this Earth to give meaning to itself, to this creation, to human beings; and I am sure that through My Love and patience and through My powers I am going to achieve it" (Ibid., p. 27). In de "Sahaja Yoga Marriage Vows" (Ganapatipule, 1987) zeggen de huwenden o.m. "Shri Adi Shakti Mataji Nirmala Devi has put us in holy bandhan by our marriage and this is a very great fortune by this act of Mataji as Mahayagnya. We will offer everything to Her Feet, that is our health, wealth, mind and heart".
(9) SAHAJAYOGA, Guru. A Collection of Lectures 1979-1987, Andorra, 1988, p. 75: "First you don't show them that you are a real hard task master. Never. First use all your sweet qualities. The more they are difficult the more I'm gentle with them. Then they come inside, then you put them to the mill and you can cure them. First prepare them. First of all sometimes they are so frightened, they are so nervous, they are so upset, sometimes too much of ego. So be gentle. Gradually they'll strengthen themselves also in your company and, then, even if you hit them they are all right. That's how it has to be done, very cleverly" (cit. uit J. Coney, Sahaja Yoga, 1999, p. 47).
(10) "In our wisdom, we must understand that the Truth in effect is absolute and not relative or variable as we commonly experience it, like the six blind men (a Jew, Christian, Muslim, Sikh, Buddhist and Hindu) describing an elephant from six different angles: one, holding the trunk, says: "It is long like a snake."; another, feeling a leg, says: "It is massive like a tree." Each has a very firm and indeed justified faith in the correctness of what he has found, but each contradicts the other, because each has only a partial and relative view", www.adishakti.org/declaration.htm (toegang op 14-01-2005)
(11) Judith, CONEY, Sahaja Yoga, Surrey: Curzon Press, 1999, p. 149.
(12) J.Y. CHEVALIER, "Note sous Rennes, 18 février 1993, pourvoi rejeté par cass. Crim. 11 juillet 1994", JCP, 1994, II, n° 22210; B. DE LAMY et M. SANCHEZ, "Note sous Cass. Crim. 17 octobre 2001", Droit famille, 2002, p. 36; B. DE LAMY et M. SANCHEZ, "Note de jurisprudence, à propos de l'arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 17 octobre 2001, juris-data n° 011590, abandon moral ou matériel, pas d'abandon en cas de préjudice simplement virtuel", Droit de la famille, 2002, n° 3, commentaire n° 36, p 23, 2 pages; F. EUDIER, "Note sous Cass. Crim. 11 juillet 1994", JCP, 1995, II, n° 22441; M. HUYETTE, "Les sectes et les mineurs entre droit pénal et droit civil. Note sous cass. crim. 17 octobre 2001", D., 2002, jur., pp. 751-755 ; G. TOUATI, "Note de jurisprudence, à propos de l'arrêt de la cour de cassation chambre criminelle du 17 octobre 2001, juris-data n° 011590, abandon moral ou matériel, pas d'abandon en cas de préjudice simplement virtuel", Droit de la famille, 2002, n° 1, p. 24-26 ; M. VERON, "Note sous Cass. Crim. 17 octobre 2001", Droit pénal, 2002, p. 14.
(13) Canton de Vaud, Zwitserland, Juge d'instruction du Canton de Vaud, 23/06/1997.
(14) Hof van Beroep Antwerpen, 11/06/1998 (niet gepubliceerd).
(15) R. Wallis, The Elementary Forms of the New Religious Life, London: Routledge & Kegan Paul, 1984, p. 130: "World-affirming movements may develop a world-rejecting, sectarian inner core on the strength of the conviction that, although designed initially to improve the members' benefits from the world, the movement is, in fact, vastly superior in what it can offer, thus closing off any desire to return to the world".
(16) Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 43: "It [Sahaja Yoga] is 'world-affirming' to the extent that it offers newcomers tangible improvements in terms of health and well-being. It is increasingly 'world-rejecting' in orientation, however, once newcomers have progressed beyond a certain point within the movement".
(17) Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 163-173 : " La culture en Occident ", spec. p. 20 : " La culture occidentale moderne attaque très dangereusement la culture orientale et convertit les jeunes à un mode de vie très vulgaire, frivole, superficiel et égoïste " ; p. 164 : " les Occidentaux ont perdu le sens du respect d'autrui, d'eux-mêmes, de leur corps, de leur esprit et de leur vie en général " ; p. 187 : " Le principe majeur de la culture occidentale, c'est que les femmes doivent montrer leur corps autant que faire se peut pour attirer le plus grand nombre possible d'hommes. Pour parler simplement, c'est le travail d'une prostituée que d'attirer les hommes et de chercher à obtenir leurs faveurs " ; p. 191 : " Même en Inde … On y adopte la 'culture triviale' de l'Occident, … ".
(18) Cfr. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 111-129, spec. p. 111 : " la plupart des pays qui se prétendent démocratiques sont des 'démono-craties' … Ainsi, l'idée d'Abraham Lincoln, comme celles de tous les grands saints et prophètes, a été complètement pervertie, car la démocratie a dégénéré dans notre société moderne obnubilée par l'argent " ; p. 115 : " Ainsi, la plupart des pays démocratiques sont devenus, par consentement mutuel, absolument autoritaires, racistes et matérialistes. Ceux qui ne le sont pas encore tendent à le devenir. L'argent rend tout à fait secondaire le concept d'une réelle démocratie " ; p. 129 : " Depuis le siècle des Lumières et les révolutions démocratiques du 18esiècle, il existe un courant de pensée en Occident selon lequel on peut librement ingurgiter toutes les idées immorales, impies, néfastes, obscènes et destructrices que l'on trouve dans les films, les livres, les journaux ou ailleurs. On dirait que les gens veulent relever le défi de devenir eux-mêmes les forces du mal " ; p. 209 : " La malédiction de la démocratie, c'est que le vote majoritaire est très important. Les musulmans et les chrétiens font alors tout leur possible pour augmenter le nombre de leurs voix en convertissant les gens ou en faisant un très grand nombre d'enfants. On dit que les musulmanes sont comme des usines pour la production d'enfants ".
(19) Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris :Publisud, 2001, pp. 131-162 : " Le racisme ", spec. p. 131 : " Le racisme est la plus grande malédiction que les hommes se soient lancée " ; maar ook p. 188-189 : " Ces femmes et ces hommes [de la Turquie] souffrent d'un complexe d'infériorité qu'ils essaient de compenser en copiant les Allemands, la soi-disant race allemande supérieure, dépourvue d'intelligence émotionelle. Ils peuvent s'enflammer à tout moment. Je crois qu'il n'y a rien à copier dans leur culture ".
Cf. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Meta Modern Era, New Dehli: Ritana Books, 1995 (= 1997), pp. 96-99 (vetjes en cursief door ons aangebracht):
P. 96: "Same way Hitler gathered his forces over a period of years when Germany was openly very immoral. Also he was the product of racialism. The atrocities and the cruelties in which he indulged must have been justifiable by him, otherwise, how could he go on with his devices to destroy human beings. He was worse than a devil, as many describe him, but one should know how people get lost in their own ideas of superiority. These ego-oriented people want to show that they are in charge of the whole world and think that they have every right to be cruel to other persons under some pretext or under some sort of justification. Hitler himself did not try to find any reason why he hated the Jews. There is no evidence in his own life to show that he was tortured or even harmed or hurt by any Jew living in Germany. He took full advantage of the German situation which was very immoral. In those days the people of Germany lived in a very decadent and vulgar way. One can understand that the revolt in his heart was against the society where people used women for their pleasure. On the other hand, women were very willingly available to the best of men who had money. Jews were known to be very religious and moral, but also very greedy. They always lent money on exorbitant terms and then pursued the borrowers all their lives, often causing distress".
P. 97: "This is another type of cruelty where the money that one accumulates in a society of decadence is spent extravagantly for the so-called pleasures of life. In a.society where lust becomes the life style of people, greedy people just come up like mushrooms to take full advantage of the weakness of others.
As a result, people become very money-oriented without any consideration, love or compassion.
At the time when Hitler grew up, the Jews were making a lot of money in Germany out of people who borrowed from them for their bodily pleasures. Hitler had a strong feeling for his country which he felt was in dire trouble. He reached the conclusion that he had to destroy these greedy Jews who, according to him, were sucking the blood of the foolish immoral people.
He decided to weave this theme of hatred in his mind and to develop it into an effective design by which he could destroy the Jews. He got hold of German young generation. All such people play on the idealism of the young generation who have no sense of discretion. The youth of Germany did not understand the true nature of the ridiculous plans of Hitler for the so highly ego-pampered people. It was very easy to mould the minds of young people who already had an obtuse angle in their brain to hate Jews. They never realised that violence begets violence. Instead of killing the Jews, why did Hitler not think of improving the society which was so decadent and immoral. Unfortunately, such ideas which are constructive can never corne into the mind of a mega ego-oriented person.
Firstly, they think they are the ones to save the whole world or to save society or to save the people who are dependent on them. Such a mind can never see that this thinking is dangerous for their own country and for others. Hitler had no right whatsoever to kill anyone in order to regain the morality of the society.
It is said that he had his guidance from Dalai Lama of. Tibet 'who was selected as the spiritual head in those days. The selection of these Dalai Lamas is very mysterious. These days Dalai Lama has a special technique of asking for money, all over the world, all the year round.
Also Hitler supported the Catholic Church who in return supported Hitler. The Jews according to him killed Christ two thousand years ago; so he had to kill the Jews. As a coincidence, at this time most of the European nations were undergoing the pangs of recession which gave them a kind of numbing indifference to what was happening in Germany through the efforts of Hitler. It took many years for Hitler to build up his movement through his ideas. It is very surprising how human beings take to hatred so much easier than to love and understanding".
P. 98: "He built up German boys through the propagation of strict discipline and morality. Firstly, they had to shave their heads. Even today we have many skinheads in America and also in Europe. Perhaps the idea is that by shaving the head, a person tries to disfigure himself so that he becomes a moral symbol and then seems to attract people who are lost and destroyed, who suffer from lust and who indulge in immorality. This is very true about false Indian gurus. I met one fellow, who was a smuggler and was arrested. When he came out of jail he became an instant "saint". He shaved his head and began to wear saffron coloured clothes.
In India most of those who were "seekers" and who wanted to become saints used to shave their heads and go to the Himalayas where they stood on one leg in their efforts to achieve Nirvana.
It seems that some people use their shaven head or hair style to distract or to attract the attention of the opposite sex, when their purpose is immoral. Men and women both use their hair to be attractive to the opposite sex. You can see even today people spending so much of their money to go to the hairdresser's just to look attractive through their hair style. One may say that there are two extremes of personalities: those who indulge in all kinds of pleasures which are physical or mental, while the other kind deny them and become dry, hot-tempered and aggressive. It is not necessary that a person who is very dry and aggressive outside may be a very moral person inside. In achieving this morality by shaving their heads, or by standing on their heads or by doing ail kinds of rituals and penances or tapasyas, people may be covering up their immoral activities or using ail this as a camouflage for their secret life of corruption and immorality. We have had so many false Gurus who have tried these tricks on simple people of faith and who were found to be very cruel and immoral.
Now, to all the critics of Hitler he looks like an idiotic foolish and maniacal type of a person. Actually if you listen to any ego-oriented person or see him, you will definitely witness the idiocy of his talk or of his behaviour very clearly, of course if you are not ego-oriented yourself. If you are an ego-oriented person then you will protest against him by saying he is trying to assert his ego. An egoist can always find the ego of another person very easily. But if you are a person who is afraid and frightened of egoists, you will either accept his value system or accept the tyranny and subjugation of such a tyrant. An evolved soul would witness the babbling of an idiot and mayget into enjoyment of humour of this stupid drama.
P. 99: Hitler's ideas impressed none of these two types, but he captured the minds of a third kind which was innocent, simple, raw, and absolutely immature: the young teenagers whom he groomed for years. For these people, killing became a great natural enjoyment. ln the olden days people used to go to forest to kill animals, especially tigers. As a result the tiger became a maneater or a lion attacked human beings, and this killing had to be accepted. Even when eating the flesh of animaIs when sufficient food was not available was quite justified. Most of the people who went to the forest for hunting, did it just for the pleasure of killing. This horrible desire can lead to a very dangerous ending. A horrendous war in Germany broke out against the Jews who had to die in gas chambers, because they were very greedy and cruel and had, according to Hitler, killed Christ. There are so many ways by which one could have controlled these greedy people.
After gaining complete control of the young people by the Nazi movement, the only solution Hitler announced was to kill the Jews. One cannot see how these Germans became so blind. People like Hitler develop a special file in their speeches. Whatever they say explodes in the minds of people who are already filled with hatred. Moreover, it is a very contagious disease. Once it moves it progresses in such a prolific way that one cannot have lime even to think. The speed with which the power of hatred spreads is very remarkable compared to the power of pure Love".
(20) Cfr. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, pp. 175-213 : " Les religions ", spec. p. 23 : " Après la Réalisation du Soi, on s'aperçoit facilement que toutes les religions sont des fleurs issues du même arbre de la spiritualité, mais que les chefs religieux les ont coupées de leur source de vie, si bien qu'ils se battent aujourd'hui avec des fleurs mortes ne renfermant que des vérités partielles … Le pire, c'est la France, qui passe pour être la 'fille aînée' de l'Église catholique… Bien que les activités illégales et les crimes horribles de cette dernière soient dénoncés partout dans le monde, elle bénéficie en France de l'activité d'un organisme, l'ADFI, qui peut influencer l'appareil judiciaire de la plupart des pays européens. Et pourtant, la France est considérée comme un état laïc " ; p. 190 : " C'est seulement après la Réalisation du Soi que l'on perçoit le monde comme une seule collectivité, sans quoi il n'y a d'autre religion que le culte de l'argent et l'argent devient un but en soi "; Judit CONEY, Sahaja Yoga. Socializing Processes in a South Asian New Religious Movement, Richmond: Curzon Press, 1999, p. 231, n. 25: "In a book of mantras published for devotees there is a list of satanic leaders and groups and the mantras to be used to 'destroy' them. As well as Maharishi Mahesh Yogi and Rajneesh the list includes Muktananda, Sir Chinmoy, Krishnamurti, Sathya Sai Baba, the Dalai Lama, Findhorn, the Pope, the Catholic Church and Hitler (SAHAJA YOGA, The Sahaja Yoga Mantra Book, Genève: Ed. Marguerite, 1989b)".
(21) SHRI MATAJI NIRMALA DEVI, Les temps méta-modernes, Paris: Publisud, 2001, p. 33 " En fait, les fondements naturels de la culture occidentale furent remis en cause par une attaque sur quatre fronts. Le premier assaut fut bien sûr celui de la science, le deuxième celui des intellectuels, héritiers de la tradition du soi-disant 'Siècle des Lumières' ; le troisième fut celui des religions institutionnalisées, des faux gourous et des sectes; le quatrième, enfin, et le plus puissant de tous, fut celui des médias aveuglés par l'argent, utilisés ou manipulés par les milieux d'affaires " (ET, p. 17); Meta Modern Era, New Dehli: Ritana Books, 1995 (= 1997), p. 21-22: " If rationality ultimately is the only driving force behind modernism then, at the end of the day, one should not be surprised if it has to be seen that modernism consists of the limitless vagaries of the human ego, leading to sheer nonsense and idiocy and even to sufferings and catastrophies. Rationality is most prized, of course, as an analytical and critical tool. But individualistic rationality can be extremely cunning and manipulative … Of course, in the field of science, criticism is a healthy phenomenon, obliging the scientist to provide proofs for his theories, thus leading to many new and useful discoveries. But even science is not conclusive about what is real and true. Furthermore, it does not, despite its practical value, even deal with the entirety of human problems, which, I have to say can only be solved through self-knowledge. Of course, scientist are suspicious of anything which sounds mystical or up in the air. But the self-knowledge that I am talking about is concrete, verifiable and is tangible like science itself and completely understandable in rational terms (wij onderlijnen)" (TF, p. 39-40).