Een bijzondere casestudy : 2012


Bij de informatieopdracht van het I.A.C.S.S.O. wordt bijzondere aandacht besteed aan de rechten van eenieder, inclusief ieders welzijn in het algemeen.
In deze context wenst het Centrum aan de studie van het extreme gedachtegoed nog meer aandacht te schenken. Als voorbeeld wordt hieronder een zeer merkwaardige interpretatie van een Mayakalender besproken.

Voorbeeld: Een fait divers in Missouri (1) (VS) dit jaar: een man wordt beschuldigd van de diefstal van 22 kilo springstof. Volgens de rechtbank“bereidde” hij het einde van de wereld voor, voorspeld voor 2012. (2)
Dit is een teken aan de wand voor de wijze waarop sommigen het jaar 2012 ernstig nemen. Hieruit blijkt hoezeer deze angstwekkende theorie weerklank vindt en tot op zijn minst onrustwekkende daden kan aanzetten. Een toeziend oog op deze schimmige eschatologie is geboden.

Grondslag: Het geloof als zou op 21 december 2012 het einde der tijden aanbreken, is gebaseerd op een ‘originele’ interpretatie van de cyclische Mayakalender. Een van deze cyclussen loopt ten einde op deze datum. Deze kalender was bij de Maya’s echter lang voor de komst van de Spaanse invallers in onbruik geraakt, en het is maar dankzij westerse wetenschappers dat hij door bepaalde kringen herontdekt is. Sommige Zuid-Amerikanen noemen het ‘een uitvinding van de gringo’s’. Bovendien was er in het origineel sprake van het einde van een wereld, niet van de wereld, zoals sommigen nu beweren. In 2012 zal er zich een bijzonder astronomisch fenomeen voltrekken: in juni zal er een Venusovergang plaatsvinden, een van op aarde zichtbare passage van Venus over het zonoppervlak. De zeldzaamheid van dit verschijnsel versterkt in bepaalde geesten het idee dat 2012 vast en zeker een sleuteljaar is. Maar anderen vinden deze overgang de geknipte gelegenheid om in ware ‘Heavens Gate’-stijl, een “ufo”-groep, de planeet te verlaten. Tijdens de doortocht van de Hale-Bopp komeet pleegden deze figuren zelfmoord om aan boord van het ruimteschip te geraken dat zogezegd achter de komeet schuilging. Volgens andere profeten heeft Venus er helemaal niets mee te maken, maar zou het om Nibiru gaan, de (nog niet ontdekte) 10e planeet van het zonnestelsel, die in 2012 gevaarlijk dicht bij de aarde zou komen en aldus een reeks calamiteiten zou veroorzaken. Van deze planeet zouden ook de ‘Annukakis’ afkomstig zijn, buitenaardse godheden die aan de grondslag liggen van het menselijke ras. Het bestaan van deze planeet en de Annukaki’s zijn ontsproten aan het brein van een Rus die zich voordoet als historicus, maar wiens pseudowetenschappelijke theorieën op weinig interesse vanuit de wetenschappelijke wereld konden rekenen… Astronomische verschijnselen kunnen beslist tot onverwachte interpretaties leiden. Als klap op de vuurpijl zou er in 2012 een omkering van de aardse magnetische polen plaatsvinden, met een omkering van de rotatie van de planeet en talrijke catastrofes tot gevolg. Dit idee is grotendeels door onder meer experts in ruimtebiologie ontkracht. Ze leggen uit dat dergelijke omkeringen gemiddeld om de 400.000 jaar plaatsvinden, maar dat dit geleidelijk gebeurt en zonder cataclysmen zoals sommige aanhangers van de complottheorie beweren. Hoe het ook zij, de volgende omkering is niet voor 2012 gepland.

Verspreiding: de new age-beweging (een veelgelaagde vorm van spiritualiteit) heeft dit geloof overgenomen en overal in de wereld via zijn diverse groepen en netwerken verspreid. 10% van de vragen gericht aan het I.A.C.S.S.O. in 2007-2008 gingen over groepen van het new age-type. Jaar na jaar neemt het aantal vragen toe, wat de groeiende interesse voor ‘2012’ aantoont. Ook andere vormen van spiritualiteit en tradities kunnen misbruikt worden voor de verspreiding van dit geloof. Hindoeïsme is er het slachtoffer van, wanneer bepaalde spirituele gidsen hierop een beroep doen, ook sjamanisme, waar bepaalde stages de aandacht vestigen op de nakende gebeurtenissen van 2012. Verschillende media maken hier ook gewag van. Ook in de pers en in de filmwereld is het een onderwerp; boeken en internetsites rijzen als paddenstoelen uit de grond. Zo komt in november 2009 de film ‘2012’ uit, 'het heroïsche gevecht van een groep (uiteraard raciaal gemengde Amerikaanse) overlevers van een planetaire apocalyps… » (3)
En er hoort natuurlijk een marketingstrategie bij. De promotie van de film gebeurt o.a. via een pseudowetenschappelijke internetsite: ‘Institute for Human continuity’, die zo aan de verspreiding van 2012 als concept voor het einde van de wereld meewerkt.

Algemene interpretatie: de meerderheid van de groepen die onze aandacht trekken, voert het einde van een wereld ten tonele als een beloftevolle overgang naar een andere cyclus, en niet het einde van de wereld als eindbestemming voor een intussen uitgeroeid mensdom. Gelukkig is voor de meeste van deze groepen 2012 slechts het begin van een nieuw tijdperk, een deur naar meer ‘solidariteit, liefde en bewustzijn’. Risicogroepen: Een minderheid van de bewegingen ziet 21 december 2012 als het einde van de wereld, de apocalyps, de dag van het oordeel, die hoogstens een klein aantal mensen zal overleven, en in het slechtste geval de vernietiging van elke levensvorm zal betekenen. Zo zijn er de woorden die aankondigen dat het jaar 2012 ‘het verbindingspunt tussen twee verschillende tijdperken zal zijn. De dood, misschien op een ongekende schaal, zal deel uitmaken van deze overgang.' Het zal in ieder geval, ‘een nieuwe era zijn, zoals elke geboorte gedrenkt in bloed, lijden maar ook in hoop en beloftes'. (4) Dit soort boodschappen wordt toegeschreven aan Ashtar Sheran, een veronderstelde buitenaardse entiteit. Die boodschappen zouden in de jaren '50 door een zekere G. Van Tassell 'ontvangen' zijn. Andere personen beweerden hierna eveneens boodschappen van Ashtar Sheran ontvangen te hebben. En vandaag ook nog. Er is geen tekort aan deze ‘boodschappers’, of het via een medium uit de buurt van Charleroi is, het Belgisch Centrum ter Verspreiding der Onderrichtingen van Ashtar Sheran, of een van de talrijke ‘kanalen’ (5) die over heel de wereld worden geopenbaard. Sommige van de bewegingen die in het kielzog van deze mediums meedrijven, hebben het over chiliasme, anderen spreken over de Apocalyps en catastrofes (6). Zo sprak Ashtar Sheran in december 2002 volgens één van zijn vermeende mediums: ‘(…) Voor de omkering der polen, zal de gebeurtenis zich voltrekken die wij de Uittocht hebben genoemd, en die zal geschieden met een massale inscheping; wij zullen in uw Hemelen aankomen en zullen hen die klaar zullen zijn met ons laten meereizen (...) Weest klaar om te vertrekken, of gij zult achterblijven om de veranderingen van de werkelijke aarde aan den lijve ondervinden, en het zou wel eens zeer traumatiserend kunnen worden. (…) De gewaarwordingen die gij zult ondergaan zijn schier gelijk aan de staat waarin gij verkeert telkenmale gij het op handen zijnde vertrek van uw stoffelijk lichaam doorheen een proces van natuurlijke dood voelt naderen’ (7) ; en in juni 2003: ‘(…) zij die zullen blijven zullen de volle kracht der omwentelingen ondergaan, het is te zeggen de hevige troebelen en de cataclysmen…’(8) Hier hoeft geen vergezochte interpretatie, de woorden spreken voor zichzelf. Binnen dit bijzondere paradigma kunnen we nog het dramatische einde van leden van de Zonnetempel in herinnering brengen, die zoals bekend ‘in overgang naar Sirius waren’.

Belgische interpretaties: Zoals elders beschouwt het merendeel van de groepen in België 21 december 2012 als het scharniermoment waarop de aarde een nieuw en beloftevol tijdperk tegemoet treedt. Toch heeft een klein gedeelte van deze groepen de neiging om te radicaliseren, en moeten hun uitspraken aandachtig worden bekeken. Zo is er de volgende boodschap: ‘Ik heb een overlevingsgroep opgericht en we zullen alles in het werk stellen om het Mensdom te redden, wij zullen in Afrika bunkers bouwen en al onze moderne kennis er veiligstellen voor het nageslacht’ (9). Met dergelijke doelstellingen kan worden gevreesd dat sommige richtlijnen degenen die ze zouden toepassen schade zouden toebrengen. Sommigen sporen inderdaad aan tot het afschuimen van kustgebieden, piraterij, verduistering, tot het in beslag nemen van banken, benzinestations, enz.,…

1. Zie de St. Louis Post Dispatch van 31 januari 2009.

2. Robert Patrick & Jessica Bock, “St. Charles County man charged with stealing explosives for ‘end of the world’”, 31.01.2009, on www.STLtoday.com

3. Regisseur : Roland Emmerich – website : www.whowillsurvive2012.com

4. Lawrence E.Joseph, Apocalypse 2012: une enquête scientifique sur des catastrophes annoncées, 2007, aangehaald in ‘La fin du monde en 2012 ?’ in ‘Le Monde des religions, nov.-dec. 2007.’

5.‘channels’

6. Shepard Leslie, Encyclopedia of Occultism & Parapsychology, 1984, Detroit, p. 94.

7. www.erenouvelle.com/doss2012evac.php 22/01/2007 (erenouvelle.com van een zekere Olivier Flipo, Fransman), vertaling van www.divinecosmos.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=29&Itemid=30 source originale.

8. www.erenouvelle.com/newsasce.php.

9.“(…) ik heb een overlevingsgroep gesticht en wij gaan alles doen om de mensheid te laten bestaan (…); wij gaan bunkers bouwen in Afrika en daar alles over onze huidige kennis bewaren voor het nageslacht (…)” in De laatste show, TV één, 26/03/2008.


IACSSO : Tweejaarlijks verslag 2007-2008 p.17-19